Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
การมอบหมายและการจัดสรรพื้นที่โครงการ ฯ
การมอบหมายให้ส่วนราชการ องค์การเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา เข้าปฏิบัติงานรับผิดชอบและบำรุงรักษาในพื้นที่ที่แบ่ง เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ จำนวน 19 แปลง และ 1 แหล่งพันธุ์ปลาน้ำจืด ดังนี้
1. งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ งานพัฒนาถนนทั้งภายใน และภายนอกโครงการฯ งานก่อสร้างฝาย งานก่อสร้างรั้ว งานแบ่งซอยแปลงสำหรับปลูกพันธุกรรมพืช ฯลฯ มอบหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี
2. งานบำรุงรักษา ได้แก่ การจัดหาคนงาน เข้าดูแลบำรุงรักษาพันธุกรรมพืช มอบหมายเทศบาลตำบลคลองชะอุ่ม และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน
3. งานรวบรวมพันธุกรรม และพัฒนาพันธุกรรมพืชได้จัดแบ่งพื้นที่และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบ ดังนี้
แปลง
หมายเลข
พันธุกรรมพืช หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตราสัญลักษณ์ ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
1 แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมปาล์มไทย สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4
2 แปลงอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง
(พันธุ์ข้าวไร่และข้าวหอมไชยา
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
3 แปลงไม้ตัดดอก, ตัดใบ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืชสวน)
4 แปลงไม้ดัดและไม้เลื้อย องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน
5 แปลงพันธุ์ไม้ทรงปลูก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
6 แปลงรวมพันธุ์ไม้ประจำจังหวัด (76 จังหวัด) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
7 แปลงกล้วยไม้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8 แปลงไม้ดอกหอม อุทยานแห่งชาติเขาสก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง
9 แปลงสมุนไพรและเครื่องเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
นิคมสหกรณ์พนม
10 แปลงป่าอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11 แปลงไม้ผล สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
12 แปลงพืชผักพื้นบ้าน   ผู้ใหญ่บ้าน ม.13 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สฎ. และกลุ่มเกษตรกร
13 แปลงพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น และกลุ่มเกษตรกร
14 แปลงพันธุ์ไม้สีม่วง 1, 2 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สฎ. อบจ.สุราษฎร์ธานี
15 แปลงหญ้าแฝกและพืชปรับปรุงบำรุงดิน สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
16 แปลงพันธุ์ไม้หม้อข้าวหม้อแกงลิง
เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น อ.พนม จ.สฎ.
ม.สงขลานครินทร์วิทยาลัยเขต จ.สุราษฏร์ธานี
เรือนจำกลางสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
17 แปลงพรรณไม้น้ำ สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฏร์ธานี
18 แปลงไม้เคี่ยม   ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
19 แปลงไม้ดอก ไม้ประดับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืชสวน)
20 แปลงพันธุ์สัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฏร์ธานี