Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาโครงการ ฯ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บ้านทุ่งตาหนอน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และที่ปรึกษาโครงการฯ จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดร.ไพศาล วรอุไร) ได้ปรับปรุงการดำเนินงานในโครงการฯ ใหม่โดยการจัดทำแผนผัง ภูมิทัศน์ของงานอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณทุ่งตาหนอน สนองพระราชดำริฯ โดย จังหวัดสุราษฏร์ธานี (อพ.สธ.-จ.สฎ) มีวัตถุประสงค์เพื่อวางผังทางกายภาพ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการจัดระเบียบด้านการใช้ที่ดิน โดยการกำหนดพื้นที่ปลูกพืชแต่ละชนิดให้ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความเด่นชัดในการดำเนินงานตามแผนงานเป็นระยะ และได้ส่งเสริมให้พื้นที่ ดังกล่าวการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งให้ความรู้ รวมถึงเป็นแหล่งต้นทุนในการดำเนิน อาชีพทางการเกษตร อันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกร ของจังหวัดสุราษฏร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งต่อมาได้มีการจัดสรรในเขตพื้นที่ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้จำนวน 14 แปลง และได้มอบหมาย ให้ส่วนราชการ องค์กร เอกชน ผู้มีจิตศรัทธา เข้าปฏิบัติงานรับผิดชอบ และบำรุงรักษาต่อไป

ปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แต่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบพื้นที่ของโครงการขึ้น มา ใหม่เพื่อความถูกต้องและชัดเจน ซึ่งผลสรุปปรากฏว่า พื้นที่โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีเนื้อที่รวมกันทั้งสิ้น 154 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา ซึ่งดำเนินการตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ปีที่ 5 (ตุลาคม 2554- กันยายน 2559)