Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หลักการและเหตุผล / วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
หลักการและเหตุผล
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านทุ่งตาหนอน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ประมาณ 154 ไร่เศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายให้เข้าไปบริหาร จัดการแทนเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-จ.สฎ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 เพื่อสนองพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อการอนุรักษ์ พืชพรรณของประเทศไว้คู่แผ่นดินไทย ต่อการอนุรักษ์พัฒนาใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้ถึงมหาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน และการสร้างจิตสำนึกรักษาและหวงแหนทรัพยากรดังที่ทรงมีรับสั่ง
"การรักษาทรัพยากร คือ การรักชาติ รักแผ่นดิน"
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้ร่วมสนองพระราชดำริโดยร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช และพัฒนาโครงการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และเป็นแห่ลงต้นทุนในการดำเนินอาชีพทางการเกษตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเข้าบริหารโครงการดังกล่าว
วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออนุรักษ์และปลูกรักษาพันธุกรรมพืชท้องถิ่นและพืชพันธุ์ดีและหายากของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคใต้และของประเทศ
3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
3.3 เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป้าหมาย
บำรุงรักษาพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านทุ่งตาหนอน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ ประมาณ 154 ไร่เศษ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ